חיפוש באתר

תמיכה משפטית

תמיכה משפטית של הכלכלה היא אחתהכיוונים העיקריים של פעילות המדינה. התחום הזה נחשב למרווח ביותר מכל תחומי היחסים החברתיים. המסגרת המשפטית והרגולטורית כוללת הן את המגזרים הלא מהותיים והן את החומרים המהותיים. הרגולציה מתבצעת בכיוונים שונים.

תמיכה משפטית, מעל לכל, תורמתחיזוק הבסיס המשפטי של יחסי שוק, היווצרות של מבנים מינהליים עבור תקנה המדינה. בנוסף, המדינה משתתפת בתהליך הייצור, הלאמה וההפרטה מתבצעות, וההנהלה מתבצעת גם לפיתוח מגזרים מסוימים במשק.

מספיק שטחים נרחבים של רוסיהלגרום להבדלים בקנה מידה וקצב ההתפתחות החברתית והכלכלית של אזורים מסוימים. אז, מצד אחד, הנהגת תנאי השוק במשק מספק להקמת שטח אחיד המקביל. מאידך גיסא, האי-השוויון הקיים דוחף להגברת האוטונומיה והאוטונומיה של האזורים. בהקשר זה יש חשיבות רבה לתמיכה המשפטית של המדינה במגזר הכלכלי. במידה רבה יותר, היא נועדה לצמצם את חוסר האחידות בפיתוח של שטחים בודדים.

תפקיד חשוב שייך לכלכלהחקיקה. יש לציין כי הוא ניחן סדרי עדיפויות מסוימים ונטיות. בהקשר למורכבות הברורה, החקיקה דורשת השתקפות מדעית מיוחדת. זה הכרחי, בעיקר, להיווצרות בסיס תיאורטי לדינמיקה הבאה שלה.

היום תמיכה משפטית בתחום הכלכליבארץ, כמו גם רבים מנושאי שלה מתבצעת באמצעות שימוש חוקי היסוד שאומצו פעולות רגולטוריות רבות של הטבע הרגולטורית.

הבסיס של אותה בעיה היום, על פי רביםמומחים, היא לקבוע את הקשר בין התפקיד האפשרי האמיתי של המסגרת החקיקתית בתחום הכלכלי של האזורים. הוראה משפטית במובן זה נועדה להסדיר את היחסים הרלוונטיים בתוך נושא מסוים. ביחסים אלה, בפרט, יש לכלול את הייצור (בנייה, תעשייה), תשתיות כלכליות, אגרו תעשייתי מורכבים, אשראי, מסים, כספים, יחסי תקציב. המשימות כדי לווסת את האזורים האלה נקבעים לפני גופים ממשלתיים המדינה של המדינה כולה, ועל כל האזורים שלה. יחד עם זאת, כאשר מטפלים במשימות אלו או אחרות, מובאות בחשבון התכונות של אופי טריטוריאלי, חברתי, לאומי, תרבותי ואקלימי, הטמון בתחום זה או אחר. תכונות אלה משפיעות רבות על כיוון התוכן המשפטי של כל הפעילות הכלכלית באזור מסוים.

יסודות הפעילות הכלכלית נקבעיםחקיקה של הפדרציה הרוסית. מבנה המסגרת החקיקתית כולל מסים וקודים אזרחיים, דיני רישוי, רגולציה של מטבע, תחרות ותחומים אחרים. על בסיס הוראות חוקתיות, הממשלה הפדרלית קובע מסים מתאימים ואגרות, משפטי בסיס בשוק אחיד. כוח החקיקה באותו זמן מבצעת פיננסיים, מכס, מטבע, ניהול אשראי.

בעת יצירת משפטי אזוריכיוונים נפרדים הם concretized בערוץ אחד עם מסגרת הרגולציה הפדרלית. כמו מרכיבי היווצרות של אמצעים משפטיים הם הרגולציה המשפטית של היחסים הכלכליים ברמה האזורית.

</ p>
  • דירוג: