חיפוש באתר

רגולציה משפטית של פעילות יזמית: תכונות ומבנה

רגולציה משפטית של עסקיםהפעילות היא מערכת משולבת של מכשירים משפטיים ולא משפטיים המאפשרים לאזרחים ולגורמים משפטיים לבצע פעילויות על אחריותם ועל סיכונים שלהם, שמטרתם העיקרית היא רווח, והתוכן העיקרי הוא הפקה, החלפה או חלוקה מחדש של משאבים בסיסיים.

רגולציה משפטית של עסקיםלפעילות יש מאפיינים משלהם, שעיקרם הוא מעבר של אינטרסים ואמצעים פרטיים ופרטיים. יחד עם זאת, יש להדגיש במיוחד כי לגבי אינטרסים פרטיים, החוזה משמש בדרך כלל כמכשיר הרגולציה העיקרי, וכן אמצעים משפטיים ציבוריים ביחס לאינטרס הציבורי.
יש לציין כי הרגולציה המשפטיתחוזי יזמות וחוזים אזרחיים קשורים זה בזה בצורה הדדית. מנקודת המבט של המשפט הפרטי, החוזה הוא הכלי העיקרי לאינטראקציה בין פרטים. עם זאת, במקביל לכך, החוזה הוא המוסד החשוב ביותר בעזרתו רשויות המדינה לבצע תקנה משפטית של הפעילות העסקית. אחרי הכל, כמעט כל הסכם, בין יחידים או בין ארגונים, נבנה על פי "הסכם מודל" זה או אחר שאושר על ידי הממשלה הפדרלית, האזורית או המקומית. המדינה במקרה זה, כביכול, סנקציות קשרים עסקיים מסוימים.

בנוסף לאמנות, אשר עדיין יותרמעלות שייכות להתנהלות המשפט הפרטי, יחסי יזמות במספר תחומים מרמזים על שימוש בכספים הקשורים למשפט הציבורי. דוגמה לכך יכולה להיות העובדה כי כל עסקה גדולה ניתן להסיק על ידי חברה אחריות מוגבלת רק אם את הסכמת האסיפה הכללית של חברי החברה נתונה מתקבל על זה. המדינה במקרה זה לוקחת לא רק את האחריות ליצירת חוזי מודל, אלא גם פונקציות הפיקוח לפקח על נכונות התנהגות של נוהל.

לפיכך, הרגולציה המשפטיתהיזמות מרמזת על אינטראקציה הדוקה בין תחומים פרטיים וציבוריים. מצד אחד, הוא, ומעל לכל, הוא הבסיס לאינטראקציה בין אזרחים ובין האזרחים לבין הארגונים ומוסדות על הייצור והחליפין של מוצרים ברי קיימא, אבל מצד שני - הרגולטור העיקרי של המגזר הזה הם הכללים המשפטיים שנוצרו או אושר על ידי המדינה.

לגבי התוכן והמבנה של הרגולציה המשפטית של הפעילות היזמית, יש להבחין בין שלושה מרכיבים עיקריים.

ראשית, תקנה זו נוגעת ליחסים,הקשורים באופן ישיר עם רישום משפטי של יזמות. יחסים אלה מבוססים לחלוטין על הזכות החוקתית של האזרחים לבצע על עצמם ועל פעילותם היזמית, בהנחה של כל הסיכונים והאחריות על ניהול תקין ורישום.

שנית, רגולציה משפטיתפעילות יזמית מכסה יחסים הקשורים ישירות לעסק עצמו. כאן, כפי שכבר צוין לעיל, יש סינתזה של הרגולציה הפרטית והציבורית. במקביל, המדינה לא רק שולטת על הנכונות והחוקיות של ביצוע עסקאות מסוימות, אלא גם באמצעות מסים, שיעורי הריבית וכלים אחרים, עצמה יש השפעה ישירה על התפתחות העסק במדינה.

שלישית, מרכיב חשוב בכלפעילות היזמות היא הצרכן, ולכן, הרגולציה המשפטית חייבת לכלול בהכרח קבוצה זו של ישויות. כאן, ניתן גם להבחין בין האינטראקציה הישירה של היזם-הצרכן לבין התערבות המדינה כרשות הפיקוח החשובה ביותר במקרה של סכסוכים משפטיים.

</ p>
  • דירוג: