חיפוש באתר

סוכן מס: הגדרה ומשימות עיקריות מולו

סוכן מס הוא מתווך ביןהמדינה משלמי המסים. שירותים מתווכים כאלה נדרשים להעברת מסים וחובות לתקציבים. מאמר זה ישקול את ההיבטים העיקריים המסדירים את פעילותם.

ניתן לייצג סוכן מסארגון המבצע חובות על התנחלויות וניכויים ממשלם המסים ומעביר סכומים אלה לתקציב. עם זאת, יש לה את אותן זכויות כמו משלם המסים הרגיל.

המשימה העיקרית של סוכן המס הוא בזמןובאופן אמין לשמור מסים עם העברת הבאים לתקציב הרוסי. הוא חייב לשמור ממוקד (עבור כל נישום ספציפי) שיא של הכנסות, הוצאות ומסים שיש לקבל על ידי התקציבים.

כל זרימת העבודה חייבת להיות מנוהלת גם על ידי זהנושא הניהול. הוא צריך, בנוסף להגשת למס רשויות המס כי בכל עת לאשר את הדיוק של החישוב ותשלום המס, וגם להבטיח את הבטיחות של החומרים הנ"ל במשך ארבע שנים.

סוכן מס הוא ארגון שיכול, כמווכל המשלם, להיות על כל מערכת המיסוי. הפונקציות שלה מבוצעות על ידי חברה כזו עבור מסים ספציפיים. ננסה להתייחס אליהם ביתר פירוט.

סוכני מס עבור מע"מ - הנוהל שלהםההגדרה כוללת כמה תכונות. במקרה שבו חברות זרות או אזרחים זרים רגילים שאינם על חשבונאות המס עוסקים במכירת סחורות על שטח של רוסיה, כמות ההכנסה ממכירת שלהם נקבע בתור בסיס המס המס מחושב מחושבת על זה את התקציב. במקרה זה, הפונקציה העיקרית של סוכני המס טמונה בחישוב עבור כל עסקה בודדת.

בתור סוכן מס יכול לפעול ואת הרגילישות משפטית ויזם פרטי. תנאי חובה הוא כי ישויות עסקיות אלה חייב להיות רשום עם רשויות המס לרכוש מוצרים בשטח של רוסיה מן הנ"ל זרים.

במקרה כאשר בשטח הרוסיגופים המדינה שוכרת רכוש להשכרה, בסיס המס צריך להיקבע ברמה של סכום שכר הדירה מחושב עבור כל נכס מושכר. במקרה זה, החוכר פועל כסוכן מס, המחויב לצבור ולנכות מסים מהכנסות שהתקבלו למשכיר, ולשלם את הסכום שהתקבל לתקציב.

בעת מכירת סחורות בשטח הרוסי,אשר שייכים זרים שאינם על חשבונאות המס הרוסי, החברות לבצע פעולות כלכליות, קבוע על ידי חוזי עמלה, עמלה, הסכמי סוכנות מוכרים כסוכנים.

מסמכים אלה צריכים להכיל מידע עלגורמים פיזיים ומשפטיים זרים המעורבים ביזמות. במקרה זה, בסיס המס נקבע לפי ערך הטובין לאחר ניכוי המס. סוכן מס עם חטיבות נפרדות נדרש להעביר את המס במקום של היחידות המבניות שלו ואת המפעל העיקרי שלה.

כל ארגון רוסי, נוטריון ויזם יחיד, עורך דין יכול להיות מסים מס הכנסה אישית. זה יכול לקרות רק אם המשלם של מסים מקבל הכנסה מהם. מס מחושב ומחושב משולמת על כל ההכנסות של המשלמים, שמקורם סוכן המס.

מס ההכנסה האישי מחושב מדי חודש מתחילת כל תקופת מס כתוצאה מצטברת של תוצאות הפעילות.

</ p>
  • דירוג: