חיפוש באתר

הזכות לרכוש פרטי: מושגים בסיסיים וסוגים

הופעתה של עצם הרעיון של רכושהתרחש עם שחר של היווצרות של התרבות האנושית. בתקופות היסטוריות שונות ובמדינות היו נקודות מבט שונות על בעיה זו. זכותו של הרכוש הפרטי היתה תמיד חשובה. עם התפתחות המדינה, התוכן של מושג זה היה מעודן ומאוחד במסמכים שונים.

זכותו של רכוש פרטי

זכות חקיקה של רכוש פרטימשתקפת בחוקת המדינה ומניחה את הענקת האדם הפיזי את האפשרות של ביצוע ללא הגבלה של פעולות כלשהן לגבי רכושו. פעולות אלה אינן צריכות לסתור את הנורמות המשפטיות ולפגוע באנשים אחרים, המגבלות בעיקר נוגעות לשימוש ברכוש לצורך ביצוע עבירות פליליות.

תוכן של מושג זכויות הקניין הפרטי

אדם פרטי יש הזדמנות להעביר שלורכוש (או חלק מסמכויותיו) לטובת אנשים אחרים, תוך שמירה על בעל הנכס. ניכור מניח מראש גם העברה בתשלום (מכירה) והעברה חופשית (תרומה). זכות הקניין הפרטי מאפשרת לבעלים לקבל הכנסה משימוש בנכסים המוחשיים שלו, למשל, מהשכרתם.

כל אחד יכול להיות בעל דברים שוניםרכוש בעל הסמכויות המתאימות ביחס לערכי רכוש אלה. כל הפריטים המשמשים כדי לענות על הצרכים, שנרכשו או נרכשו באמצעים משפטיים אחרים, הם רכוש אישי. אמצעי הייצור, מגרשים של מטרות שונות, נדל"ן ועוד הרבה יותר יכול להיות מסווג רכוש פרטי.

זכות הבעלות הפרטית על הקרקע

זכותו של רכוש פרטיאת הקרקע, או ליתר דיוק, את המגרשים ברשותו של אנשים פרטיים או משפטיים. רכוש כזה יכול לשמש כאמצעי ייצור כאשר נעשה שימוש למטרות כלכליות, למשל, גידול גידולים חקלאיים או גידול בעלי חיים. בנוסף, הקרקע ניתן להקצות לבנייה (הן למגורים ומסחר).

סוגי רכוש פרטי

בעל האתר קיבל את הזכותלהשליך אותה לפי שיקול דעתה במסגרת הסמכויות הנתונות לה על פי דין. הזכות של בעלות פרטית על הקרקע (במיוחד קרקע חקלאית) הפדרציה הרוסית מוגבל על ידי חוקים. לכן, מכירה צורה אחרת של ניכור הקשורים שינוי הבעלים הוא אסור. הוראות אלה נקבעו על מנת למנוע ריכוז של משאב זה ביד אחת.

אדם טבעי יכול להחזיק כספיםייצור ולעבוד עליהם באופן עצמאי או לשכור למטרה זו צדדים שלישיים. זה חל בעיקר על יזמים קטנים. עסקים בינוניים וגדולים (אגודות עסקיות, שותפויות וקואופרטיבים) מניחים מראש את קיומו של מבנה מסוים של הארגון ויש לו מספר תכונות בתחום זכויות הקניין.

הזכות לרכוש פרטי של ארגונים מסחריים

זכותו של רכוש פרטי מסחריהארגונים מניחים החזקה ברכוש על ידי ישות משפטית, ולמייסדים יש רק אפשרות לדרוש נגדה. כאשר אגודה כזו נוצרת בכל צורה שהיא, ערכי החומר מועברים לחברה, והאנשים שייסדו את המפעל הפכו לבעלים.

</ p>
  • דירוג: